top of page

2 - րդ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՐԹԱԿ

ԿՐԹԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ՝  2-րդ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՐԹԱԿԻ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՀԱՄԱՐ

ԳԻՐՔ:    "ՄԱՅՐԵՆԻ 1", Անժելա Քյուրքչյան
​Դասագրքի հղումը -https://online.fliphtml5.com/fumf/dqxz/

ՇԱԲԱԹ 20

ՇԱԲԱԹ 35

bottom of page