top of page
JB2_6102.jpg

3RD
QUARTER
TESTS

Armenian Church

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ

ՍԲ. ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ

Շնորհալի դպրոցը Սուրբ Աստվածածին հայաստանյաց առաքելական եկեղեցուն կից գործող միակ կրթական հաստատությունն է, որի նպատակն է  քրիստոնեական դաստիարակություն  և հայեցի կրթություն տալ ապագա սերունդներին:

Դպրոցն իր առջև դրած նպատակն իրականացնում է  մայրենի լեզվի, պատմության, մշակույթի ու կրոնի դասընթացներով: Կրթօջախը բաղկացած է երկու ուսումնական ծրագրերից՝ մեկը նվիրված է քրիստոնեական դաստիարակությանը, մյուսը՝ մայրենի լեզվին, պատմությանն ու մշակույթին:

Դպրոցը հպարտ է ծառայելու Մեծ Վաշինգտոնի, Վիրջինիայի և Մերիլենդի համայնքներին և բաղկացած է երկու ուսումնական ծրագրերից՝ մեկը նվիրված է քրիստոնեական կրթությանը, իսկ մյուսը` հայոց լեզվին և մշակույթին: Այս եզակի միասնական ծրագիրը K-12-ի դպրոցականներին հիանալի հնարավորություն է տալիս ծանոթանալու իրենց հայկական քրիստոնեական ժառանգությանը:

book_logo_edited.png
  • Facebook
  • YouTube

ԿԱՅՔԻ ՆԱՎԻԳԱՑԻԱ

DESIGNED BY
ANI NISHANIAN

3RD
QUARTER
TESTS

IMG_5235_edited_edited.jpg

Dear Community,

We are thrilled to announce the launch of our redesigned website. The new site was designed to be more informative and user-friendly. It is available in Armenian and English.

Some of the new features of this site include:

      • School’s History

      • Picture Gallery

      • Academic Calendar

      • Registration

      • Our team

      • Teachers Portal

 

In the Teachers Portal, teachers can access and

download their lesson plans and worksheets

for their classes.

We are proud to announce that the website was designed and developed by Shnorhali School’s 7th-grade student Ani Nishanian. Ani has been working tirelessly this summer to create an excellent website. Thank you, dear Ani, for your hard work and dedication to your school. We also extend our gratitude to St. Mary’s Web Designer Oganes Mkrtchyan for all the technical assistance with the website in this process. The site continues to be a work in progress and will be updated with more features and information in the coming months.

 

If you have any questions or have feedback to share, please be sure to reach out!

bottom of page